Правна забележка


   Тук ще намерите условията, при които можете да ползвате сайта на “Зет Фешън” ЕООД, гр. София, за да купувате артикули от Каталога на “Зет Фешън” ЕООД. 


Ако не приемате условията моля, не използвайте сайта!


   Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за изявление за съгласие с посочените условия. “Зет Фешън” ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.   Общи условия за ползване на сайта за покупка на стоки от каталога на “Зет Фешън” ЕООД, гр. София чрез поръчки, направени по e-mail или на публикуваните телефони и факс:


1. Публикуването на този сайт и каталога има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на трикотажните артикули от каталога на “Зет Фешън” ЕООД.


2. С регистрацията на поръчка по надлежния ред (online ; факс; телефон ) , лицето направило поръчката ( физическо/юридическо/друг вид лице ) се конституира като Купувач и договорът за покупко-продажба е валиден по смисъла на Търговския закон при спазена писмена форма по смисъла на чл. 293, ал. 4 и 5 от Търговския закон.


3. От получаването на поръчката – Продавачът “Зет Фешън” ЕООД се задължава да прехвърли собствеността и да достави съответния/те трикотажни артикули, индивидуализирани в поръчката, а Купувачът да заплати по предвидения ред (online ; платежно нареждане; дебитна карта; кредитна карта; в наличност при доставката или др. ) , продажната цена и цената за доставка. Собствеността се прехвърля с факта на заплащането на съответната продажна цена.


4. От часа на приемане на Поръчката текат сроковете на доставка на поръчката - 7 ( седем ) работни дни.


5. Рекламации- за недостатъци на доставените трикотажни артикули се приемат в писмена форма – веднага ( до един час ) при приемането на съответната доставка (online или по факс ) . В този случай Купувачът има право да върне стоката на Продавача, а продавачът се задължава да върне продажната цена. Разходите за връщане на стоката са за сметка на купувача.


6. За забава на доставката по независещи от “Зет Фешън” ЕООД причини, “Зет Фешън” ЕООД не носи отговорност.


7. Рекламации след преглеждането и приемането на стоката са невалидни и не ангажират отговорността на “Зет Фешън” ЕООД.


8. При възникването на спор относно договорните условия на продажба, приоритет имат общите условия на “Зет Фешън” ЕООД, публикувани в Каталога и сайта, в което и да е поле на сайта. Всички спорове се решават с постигането на взаимни отстъпки и съгласие, а при не постигането на такова - се отнасят за разрешаване пред компетентния български съд.